Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zbierania plików cookies przez CODIBLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: „CODIBLY” lub „Administrator”). Jest ona skierowana do osób, które:

 1. odwiedzają stronę https://www.codibly.com/ (dalej: „Serwis”),
 2. korzystają z profilów CODIBLY na portalach:

  (dalej łącznie: „Profil społecznościowy”),

 3. kontaktują się z CODIBLY (m.in. telefonicznie, mailowo), w szczególności poprzez:
  • formularze kontaktowe: „Contact form”, „Request for proposal”,
  • formularz rekrutacyjny: „Application form” (dalej: „Kandydaci”),
  • formularz marketingowy: :Download case study, Download White Paper
 4. są pracownikami, współpracownikami lub reprezentantami kontrahentów i klientów CODIBLY,
 5. biorą udział w wydarzeniach i rekrutacjach organizowanych przez CODIBLY

(dalej łącznie: „Użytkownicy”).

Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies. Celem dokumentu jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”.

Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CODIBLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000517007), ul. Zabłocie 43A, 30-701 Kraków. Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Zabłocie 43A, 30-701 Kraków;
 • poprzez e-mail: [email protected].

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
Prowadząc Profile społecznościowe, Administrator współadministruje danymi Użytkowników z podmiotami prowadzącymi odpowiednie portale (w szczególności Facebook Irleand).

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 1. udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników oraz kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach, z którymi zwrócili się do Administratora m.in. wysyłając wiadomość na adres e-mail Administratora, poprzez formularze kontaktowe umieszczone w Serwisie czy poprzez komunikator czatu na Profilach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi Użytkownikom.
 2. przesyłanie Użytkownikom, którzy się o to zwrócili do Administratora, materiałów marketingowych (takich jak case studies, white papers, prezentacje). Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika na przesyłanie materiałów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. prowadzenie procesu rekrutacji osób, które wyraziły na to zgodę i przesłały Administratorowi swoje CV. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 tu. 1 lit. c RODO), zgoda Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest rekrutacja personelu.
 4. rejestracja Użytkowników na wydarzenie, w którym wyrazili chęć udziału, (np. konferencja, warsztaty lub webinar), umożliwienie im udziału w wydarzeniu, w tym przesyłanie informacji dotyczących programu wydarzenia itd. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na organizacji wydarzenia, w tym zapewnienia udziału uczestników.
 5. kontrola i analiza ruchu w Serwisie oraz na Profilach społecznościowych, prowadzenie działań marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu usług Administratora.
 6. kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach bieżących, w tym w szczególności w zakresie wykonywania umów między Administratorem a Użytkownikiem, przedstawianie ofert, otrzymywanie zamówień oraz zleceń, udzielanie odpowiedzi na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie bieżącego kontaktu z kontrahentami Administratora.
 7. realizacja umów zawartych między Administratorem a Użytkownikiem, w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami.
 8. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 9. ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do realizacji celów, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz informacje o pracodawcy, a także dane udostępniane na Profilach społecznościowych Użytkownika, w tym informacje o urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, kraju z jakiego pochodzi, wykorzystywanej przeglądarce internetowej lub adresie IP.

Odbiorcy danych (kategorie odbiorców)

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej oraz systemu obsługi kontrahentów. Administrator może udostępnić dane osobowe do państw trzecich znajdujących się poza UE oraz EOG (w tym m.in. Amazon Web Services, Inc, Google LLC czy Facebook Inc) jedynie w razie stwierdzenia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w tym państwie. Podmioty, których usługi Administrator wykorzystuje przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników, są uczestnikami programu Tarcza Prywatności, co gwarantuje odpowiedni poziom zabezpieczeń danych. Więcej informacji dostępnych jest pod poniższym linkiem: https://www.privacyshield.gov/.

Profilowanie

Podmioty, które otrzymują dane osobowe Użytkownika w związku z wejściem na Profil społecznościowy mogą wykorzystać je do wyświetlania treści, dopasowanych do tego, czego szukał Użytkownik (profilowanie) w oparciu o dotychczasowe strony internetowe, które odwiedza Użytkownik. Dotyczy to w szczególności usług Google i Facebook. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych Użytkowników.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:

 • dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z Użytkownikiem, jego pracodawcą lub podmiotem, którego Użytkownik reprezentuje, Administrator będzie je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa;
 • Użytkownik kontaktował się z Administratorem – jego dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów kontaktowania się z Użytkownikiem oraz przez okres 2 lat od zakończenia kontaktu,
 • dane osobowe Użytkownika są przetwarzana w związku z korzystaniem z Profilów społecznościowych – przez okres aktywności Użytkownika (obserwowanie, polubienie, komentarz) na danym Profilu społecznościowym,
 • dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody.

Jeżeli dane osobowe Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, Administrator będzie je przechowywał w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania przez Administratora.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników, które nie są zbierane od nich bezpośrednio, mogą być pozyskiwane od ich pracodawców, współpracowników, podmiotów, których Użytkownik reprezentuje lub od klientów Administratora. Administrator może również przetwarzać dane osobowe pochodzące ze źródeł publicznie dostępnych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub ograniczone przez przepisy prawa.
 2. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – w przypadkach, kiedy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 3. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 4. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w oparciu o jego zgodę.
 5. Prawo wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem.

Pliki cookies

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są danymi internetowymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie komórkowym, tablecie) Użytkownika. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

Do czego służą pliki cookies?

W związku z korzystaniem przez nas z plików cookies, przekazujemy najważniejsze informacje na temat ich zastosowania.

 1. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu na stronach Serwisu.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:
  • właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego potrzeb (wersja pełna, wersja mobilna strony);
  • tworzenia statystyk oglądalności Serwisu, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Z uwagi na to, że na Serwisie znajduje się wtyczka portalu społecznościowego Facebook, Instagram i LinkedIn niekiedy pliki cookies mogą także służyć do tego, aby Portale społecznościowe odnotowały obecność Użytkownika na stronie internetowej Serwisu, a także aby dopasowywały wyświetlane reklamy do aktywności Użytkownika.

Jakie mamy rodzaje plików cookies?

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” („session cookies”) oraz
 • „stałe” („persistent cookies”).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające dokonywanie pomiarów analitycznych dotyczących aktywności Użytkownika w Serwisie; w tym celu Administrator stosuje technologię Google Analytics.

Jak blokować działanie plików cookies?

W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies np. w ten sposób aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek bądź na poniższych stronach www:

Ponadto Użytkownik może zablokować udostępnianie Google Analytics o swojej aktywności w Serwisie, korzystając z dostępnych tu rozwiązań: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Administrator informuje jednak, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.